Çalışanlar için KVKK Aydınlatma Metni

Çalışanlar için KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz (Kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, finans, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, risk yönetimi, lokasyon, haberleşme kayıtları, biyometrik veri, sağlık bilgileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri) veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş. (Grandmedical) (“Şirket”) tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenilirliğinin temini,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayanılarak toplanabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza dayalı olarak personel bilgi formları, işe girişte ve işe girdikten sonra ibraz edilen muhtelif belgeler, Şirketin faaliyetleri kapsamında sağlık hizmetleri sırasında oluşturulan bilgi ve belgeler,  iş emri formları, servis formları, iş güvenliği mevzuatına ilişkin formlar, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi/kuruluşlar ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, yetkili kurum ve kuruluşlar, istihdam şirketleri, iş arama portalları, Şirket internet sitesi, Şirket’in kurumsal iletişim hesapları, yüz okuma cihazları, GPS ve diğer bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları ile toplanmaktadır.

Şirketimizin bina ve tesislerinde fiziksel mekân güvenliğinin temini ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ortak alanlarda kamerayla izleme yapılmaktadır. Kamerayla izleme yapılan alanlarda buna ilişkin bilgilendirmeler bulunmaktadır.

Çalışanlara tahsis edilen elektronik posta adresi, telefon ve bilgisayarlar gibi cihazlar ile iletişim/bilişim sistemleri kullanılarak yapılan işlem ve haberleşmelere ait her türlü içerik ve bu cihaz ve sistemler üzerinden oluşturulan her türlü veri Şirket tarafından önceden bilgi ve haber verilmeksizin iş faaliyetlerinin denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla denetlenebilmekte, takip edilebilmekte, kaydedilebilmekte ve incelenebilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bankacılık, güvenlik, muhasebe, mali müşavirlik, hukuk, denetim, iş güvenliği, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren şirketler ile Şirket’in işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, sağlık kuruluşları, sigorta firmaları, Şirket web sitesi, sosyal medya platformları, reklam panoları, gazeteler vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Adli makamlar, Sağlık Bakanlığı, Emniyet, SGK, Maliye Bakanlığı-Vergi Daireleri vb.) aktarılabilmektedir.

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (maaş, kredi, prim, emeklilik vb. işlemler kapsamında),
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (iş kazası, engellilik vb. durumlarda),
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahiptir.

Yukarıdaki maddelerde geçen haklarınızı, https://grandmedicalhospital.com.tr/ internet sitesinden edinebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle kullanabilirsiniz:

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra;

 • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla posta adresimize gönderebilir,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Posta adresimiz:

Güzelyurt Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No: 4/ Yunusemre-Manisa

KEP adresimiz:

yenimanisa@hs01.kep.tr

E-posta adresimiz:

bilgi@grandmedicalhospital.com.tr